باور کن تو را پنهان خواهم کرد در آنچه که نوشته ام در نقاشی ها 

و آوازها و آنچه که می گویم تو خواهی ماند و کسی نخواهد 

فهمید زیستن ات را در چشمانم 

تاريخ : 12 / 9برچسب:دلنوشته غم فراق , | 2:51 قبل از ظهر | نويسنده : الناز پوراسماعیلی |